و این خواب

خواب عجیب پدیده ایست. می‌‌کوبد پتک تاثیرش را بر روحت به چنان شدتی که گاه هزار واقعیت یارای آن ندارد. که گاه چنان شفاف است بیداری خوابت که به وقعش ایمان بیشتری ‌ست تا واقعیت بیداریت.

خواب دیدم که عصر یکشنبه بود در تهران. که برگشته بودم و او برگشته بود. دیدارمان اتفاقی‌ بود بعد سال‌ها ندیدن. خیابان ولی‌ عصر در یک روز بهاری هزار بار خوش محل تر است از شانزه لیزه‌ها و آربات‌ها و خیابان پنجم‌ها یی که محل وقوع چنین دیدار‌هایی‌ بوده اند سالیان دراز لابد در رویای شیرین هزاران هزار.

خواب دیدم عصر یک شنبه بهاری است در تهران. و او دوشنبه ترک می‌‌کند تهران را دوباره. و تهران بهاری، رویائی بود در رویایم. این فصل و وصل توأمان را چه تعبیر باشد؟

خواب عجیب پدیده ایست. می‌‌کوبد پتکش را بر جانت

/ 1 نظر / 8 بازدید
سجاد صاحبان زند

شاید زمانی که خوابیم بیداریم و زمانی که خوابیم ...شاید آن طرف واقعی تر باشد....